Author Archives: adminb96639

กิจกรรม CSR โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ทางบริษัท ซี.เอ็น.ไอ เอ็นจิเนียริ่ง ซีพพลาย จำกัด ได้จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้านเพศศึกษาก่อนวัยอันควรและยาเสพติด ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 โดยบอกถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาและแนวทางการแก้ไขป้องกัน รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโทษจากยาเสพติด

กิจกรรม ปลูกป่าเข้าใหญ่

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557  บริษัทฯได้จัดกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการปลูกป่า ละเลงโปร่ง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำให้สัตว์ป่าที่สวนห้อม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และปลูกป่าโดยการยิงหนังสติ๊กเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่าไม้ ที่ผาเก็บตะวัน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรราชสีมา  กิจกรรมนี้ นอกจากจะเป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้ว ยังทำให้พนักงานทุกคนมีความสุข สามัคคีช่วยเหลือกัน ระหว่างทำกิจกรรมด้วย