Category Archives: CSR

กิจกรรม CSR โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ทางบริษัท ซี.เอ็น.ไอ เอ็นจิเนียริ่ง ซีพพลาย จำกัด ได้จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้านเพศศึกษาก่อนวัยอันควรและยาเสพติด ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 โดยบอกถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาและแนวทางการแก้ไขป้องกัน รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโทษจากยาเสพติด