บริษัท ซี.เอ็น.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายจำกัด มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ จะยึดถือนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้เป็นแนวทางให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส รับผิดชอบ เคารพต่อหลักสิทธิมมนุษยชน และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มกล่าวคือ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ตลอดจนชุมชน อย่างเป็นธรรม

ในฐานะที่บริษัทฯ เปรียบเสมือนพลเมืองโลกอีกหน่วยหนึ่ง บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนมาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแนวปฏิบัติในสถานประกอบการข้ามชาติและนโยบายทางสังคม (International Labor Office Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) และ กรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative หรือ GRI) โดยบริษัทฯ ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการดังนี้

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล์

CSR NEWs