บริษัท ซี.เอ็น.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายจำกัด มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ จะยึดถือนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้เป็นแนวทางให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส รับผิดชอบ เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม กล่าวคือ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ตลอดจนชุมชน อย่างเป็นธรรม

ในฐานะที่บริษัทฯ เปรียบเสมือนพลเมืองโลกอีกหน่วยหนึ่ง บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนมาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบตามกฎหมายแรงงานไทย