วัฒนธรรมสีเขียว

  วัฒนธรรมองค์กร(Corporate Culture)

เราจะทำงานเป็นทีมแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม รักและช่วยเหลือกันแบบคนในครอบครัว เพื่อเป้าหมายเดียวกัน
   
  วิสัยทัศน์ ( VISION )

เราจะเป็นบริษัทผู้ผลิต และแปรรูปโลหะที่มีคุณภาพดีและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ และรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียขององค์กร CNI
   
  พันธกิจ ( MISSION )

C.N.I.  มุ่งมั่นที่จะผลิต และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ  เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด   ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เติบโตร่วมกันไปในอนาคต อย่างยั่งยืน
   
  ปรัชญา ( PHILOSOPHY )

ความสุขและความสำเร็จของชีวิต ไม่ได้วัดที่ความใหญ่โตของธุรกิจ (หากแม้นขาดซึ่งความสุข)
     
   ค่านิยมองค์กร (Core Value)  
  Customer  mind บริหารโดยหลักคุณธรรม โปร่งใส ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก
  Never  give  up ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
  Innovative พัฒนา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
  Green  mind มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม
  Responsibility รู้ รับผิดชอบต่อสิ่งที่กระทำ
  Enthusiasm/Energize เป็นผู้มีพลังและกระตือรือร้น
  Excellent  attitude มีทัศนคติที่ดีเยี่ยม
  Networking  as team เข้าใจเครือข่ายของการทำงานเป็นทีม