นโยบายคุณภาพ

 

 

"เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า และการส่ง

มอบอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือของพนักงานทุก

ระดับ ภายใต้การบริหารงานอย่างมีระบบ เพื่อสร้าง

ความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า รวมทั้งทำงานโดยยึดหลัก

ความปลอดภัยและสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน"